ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด ทองสว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค การวางระบบไฟฟ้า โสตทัศนูปกรณ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด ทองสว่าง