นายอำนาจ บุญอนนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทย,ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา,ดนตรีวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอำนาจ บุญอนนท์