นายเกรียงไกร ทิมศร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Sensors

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเกรียงไกร ทิมศร