อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพลังงานแสง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศานิตย์  สุวรรณวงศ์