นางสาวณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์