อาจารย์สาวิตรี​ วงศ์สุรเศรษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชีต้นทุน​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สาวิตรี​ วงศ์สุรเศรษฐ์