อ.สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อ : Khunkujui@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนผ้าลับแล

อ.สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร