อาจารย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ การโรงแรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร