นายนายประพันธ์ แจ้งเอี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Public Policy & Data,Information System Development. (Community Profile.),

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนายประพันธ์ แจ้งเอี่ยม