นางสาววลัยพร สุพรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2.ระบบฐานข้อมูล 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววลัยพร สุพรรณ