อาจารย์ดารณี ทองสีเข้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Operation Research

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดารณี ทองสีเข้ม