อาจารย์นคเรศ อุดชะยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รูปแบบการท่องเที่ยว ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ สปา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นคเรศ อุดชะยา