อาจารย์ สุวิมล พันธ์โต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
HRM/กลยุทธ์การตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ สุวิมล  พันธ์โต