นางจารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Business and Management Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางจารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์