นางสาวพัชรี วงศ์ฝั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพัชรี วงศ์ฝั้น