นายนิรุตร์ แก้วหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดนตรีวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนิรุตร์ แก้วหล้า