ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมการผลิต (Engineering the production),งานกลึง (Turning) ,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์