นางอรนงค์ บุเกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอรนงค์ บุเกตุ