นางสาวสิมินตราพร สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการขยะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสิมินตราพร สุรินทร์