ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน