ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษร สกุลใจตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พืชสมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษร สกุลใจตรง