อาจารย์อ้อมทิพย์ อุตตโม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อ้อมทิพย์  อุตตโม