นางสาวสายพิณ สังคีตศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสายพิณ สังคีตศิลป์