ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย ใจกล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พืชสวน, ระบบการผลิตพืช,พันธุกรรมพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย ใจกล้า