อาจารย์ดิษยา ศุภราชโยธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, English, Research and development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดิษยา ศุภราชโยธิน