นางจันทร์จิรา ชัย_มรฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางจันทร์จิรา  ชัย_มรฤทธิ์