นายจักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา