นางสาวกีรติญา สอนเนย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกีรติญา สอนเนย