ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและวัตถุเกษตร การอบแห้ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี