อ.วรรณกนก เขื่อนสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหาร การจัดการบริหารโรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท โซริฮาบุ จำกัด

อ.วรรณกนก เขื่อนสุข