ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ บุญสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์,เทคโนโลยีการออกแบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ บุญสูง