อาจารย์กฤษฎา อ้นอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ท่อความร้อน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษฎา อ้นอ้าย