นางเกศดาพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงาน อบแห้ง เธอร์โมอิเล็กทริค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางเกศดาพร