นางสาวปาริชาติ ราชมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปาริชาติ ราชมณี