ดร.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล