อาจารย์จินดาภา ลีนิวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี สมรรถนะการปฏิบัติงาน บรรยาการในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จินดาภา ลีนิวา