นางสาวพงศ์ทวี ทัศวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพงศ์ทวี ทัศวา