อาจารย์วิชิต เทพประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิชิต เทพประสิทธิ์