นายรัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายรัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ