นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก