ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี กล่อมแสร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการผลิต,ซัพพลายเชน,สร้างเครื่องจักรกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี กล่อมแสร์