ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  คชโคตร