นางสาวกานต์ชัญญา แก้วแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกานต์ชัญญา แก้วแดง