อาจารย์ภาพพิมพ์ พรหมวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา (เทนนิส)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภาพพิมพ์ พรหมวงศ์