อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา/โทรคมนาคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน