นางพัชรินทร์ อุดมจรัสเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางพัชรินทร์ อุดมจรัสเดช