รองศาสตราจารย์วิจิตรา จำลองราษฎร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Project Analysis Feasibility Study Business Management Finance

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์วิจิตรา จำลองราษฎร์