อาจารย์ยศภัทรชัีย คณิตปัญญาเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการพลังงานและวัสดุเหลือใช้,การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล,การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยศภัทรชัีย คณิตปัญญาเจริญ