นางสาวฐานปนี ชุมพลวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายภาษีอากร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวฐานปนี ชุมพลวงศ์