อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีประยุกต์ เคมีอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ